Provincia di Bologna-Stemma.png Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ Bologna-Stemma.png

⛢ Sétim pianîd d'l sistamma sulèr.

Sistamma solèr
Såul

Pianîd: Mercûri | Vèner | Tèra | Mèrt | Zòbia | Satûren | Uràn | Netón

Pianidén: Ceres | Plutån | Eris

Èter quî Lónna | Asteròid | Pianidén d'la fâsia ed Kuiper