Chémmica

la siänza ch'la stóddia la conpuṡiziån e äl reaziån chémmichi dla matêria
(Reindirizzamento da Chìmica)
St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn
Una molècula ed fulerên


La chémmica l é la siänza ch'la stóddia la conpuṡiziån e äl reaziån chémmichi dla matêria.

Generèl

A guardèr cla definiziån qué, al pèr ch'a n i séppa mégga un cunfén cèr stra la chémmica e la fîṡica; ed sòlit a cunsiderän cme chémmic i fenòmen ch'i arguèrden äl canbiaziån di ligâm chémmic stra i diferént cunpunént dla matêria.

A dscårrer pió in fén ed âtum as va dänter al duméṅni dla fîṡica (fîṡica nucleèr, fîṡica däl particèl). Intignimôd, as pôl dîr che la fîṡica la téggn dänter la chémmica.

Stòria

La stòria dla chémmica la tâca int la preistòria, quand l é stè dscuêrt al fûg, 40.000 ân fà: e l é pròpri druvànd al fûg ch'al s'é psó tachèr, dal prinzéppi di ténp antîg, a lavurèr i metâl.