Tårr ed Bulåggna


St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn
Panurâma turé 'd Bulåggna int na fòto ed Paolo Monti dal1965
Véssta däli Dåu Tårr, inziṡiån in râm dal 1767
Äl tårr Artenîṡi e Reccadòna, abató in dal 1917-18

Äl tårr ed Bulåggna, custruziån con scòp militèr e 'd nubiltè 'd uréggin medievèl, i én di trât pió caraterésstic dla zitè.

Stra dal sêcol XII e dal sêcol XIII al nómmer däli tårr tirè só int la zitè l êra dimónndi grând: in tänp ed mâsma fiuridûra a s in cuntèven fén a 100, incû äli én såul 22, äl dåu tårr pió famåuṡi i én la Tårr di Aṡnîla e qualla dla Gariṡànnda, anca détt la Lónga e la Måzza, par vî däl låur caraterésstichi.Tårr Prendipârte
Tårr Azogvîdi