Mulinèla

cumòn italièn

Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ

La Mulinèla l é na zitè ch'la s câta int la pruvénzia ed Bulåggna.

Al teritòri dal cmónn al s estànnd såuvr d na suparfézzi ed 127,87 km2 con n'altazza ed 8 mêter såur al livèl dal mèr. L é un teritòri ed pianûra ed uréggin aluviunèl sulchè da tant cûrs d âcua. I cmónn cunfinant i én: a nord Arżännta (FE) a sud Midgîna (BO), al sud-ovest ai é Bûdri, a nord-ovest ai é la Bariṡèla. La populaziån dal cheplôg l'à 9059 abitànt, mäntr int äl frazión l é cunparté acsé: San Pîr Chepfiómm 2113 abitànt, Mermåurta 1322, San Martén in Èrżen 1796, Sêlva Malvazz 505, la Guèrda 322. In tótt al cmónn al arżónnż 15.090 abitànt. Al teritòri l é travarsè da na lénnia feruvièria (Bulåggna - Pôrt Mażåur). Äl prinzipèl ativitè industrièli äli én l'indósstria eletrumecânica ed eletrònica e la produziån ed mâchin agréccol. Äli én inpurtànt äl ativitè agréccol e al artiżanèt.


[1] [2] [3]