Inglés

(Reindirizzamento da Inglês)
St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn
Difusiån d'l'inglais int'al månd

L'inglaiṡ (nómm natîv english) l é 'na längua ch'la fà pèrt dal grópp dal länguv germànichi, int la famajja däl länguv indoeuropei. L é la längua pió druvè int i rapûrt inter-naziunèl, e l é la längua furastîra pió studiè.

Sta längua qué l é dscåursa såura tótt int al Ràggn Uné, int i USA, int al Cànada, int l'Austrâglia e in tótti äli ex culòni inglaiṡi.

L é la längua ufizièla in circa 102 pajîṡ, in dimónndi ed comunitè e amministraziån.


Inglaiṡ
Noam luchêl???
english
Bacajê de???
(?)
>1 000 000 000
Famèja
germânichi
Regioun???
Ràggn Uné, USA, Cànada, Austrâglia, Nôva Żlànnda, èter pajîṡ anglòfon e rèst dal månnd cme secånnda längua
Exainpi???
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Dåu parôli

 • Yes - Sé, Òi
 • No - Nå.
 • I love you - At vòi bän.
 • Thanks, Thank you - At ringrâzi.
 • Good morning - Bån dé
 • Good bye - As vdän.
 • I - Mé, A
 • And - E
 • How much is it - Quant al vén?
 • What's your name? - Cum t ciâmet?
 • My name is... - Am ciâm ...
 • Tree - Âlber
 • England - Inghiltèra
 • London - Låndra
 • Emilia - Romagna - Emégglia-Rumâgna
 • Bologna - Bulåggna
 • City - Zitè
 • Coffee - Caftén
 • Wine - Vén
 • Water - Âcua
 • Nine - Nôv (nommer)
 • Sun - Såul
 • Language - Langua
 • God - Dìo
 • See you - At salûd
 • Excuse me - Scusîvum
 • Do you speak English/Emilian? - Dscårret in inglais/emigliàn?
 • Nation - Naziån
 • Father - Pèder
 • Mother - Mèder
 • Brother - Fradèl
 • Sister - Surèla
 • Doctor - Dutåur
 • America - Amêrica
 • Africa - Âfrica
 • Antarctica - Antàrrtide
 • Italy- Itâglia
 • Germany - Germâgna
 • Army - Esêrcit
 • World - Månd
 • Peace - Pès
 • War - Guèra