Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ

Al deṡêrt l é un sît indóvv ai é 'na gran diferänza ed temperatûra stra l dé e la nòt, 'na móccia ed såul, la mancânza 'd èlber e indóvv an al piôv mâi.

Un deṡêrt in Amèrica.

I pió grand deṡêrt dal månnd i s trôven in sît 'd èlta presiån, indóvv la piôva an la pôl squèṡi mâi èser. Stra i deṡêrt ed sti sît ai é al Sahara, al Kalahari e quî dl'Austrâglia.

Ai é anc di deṡêrt ch'i s én formè pr al sèl ch'ai é int al trézz, ch'al fa sé ch'an i sîa brîṡa dl'acua e ch'an i pòsia cràsser gnìnta.